Handelsguide - Bilpriser.dk

Når bilen lider af en mangel

Det er ikke entydigt, hvad der er en mangel ved en brugt bil.

Af advokaterne Michael Maare og Rune Moefelt, Maare Advokataktieselskab.

Mangler

Ifølge en undersøgelse, som Gallup udførte for FDM vedrørende købere af brugte biler havde hver 6. brugtbilkøber ud af 522 adspurgte oplevet at finde fejl ved bilen, som det kostede op til 10.000 kr. at udbedre. Mangler ved brugte biler er således ganske almindeligt forekommende, hvilket som udgangspunkt ikke kan undre, idet der er tale om en brugt salgsgenstand.

Mangler kan vise sig hurtigt efter købet, mens andre først viser sig efter længere tid. Når du har konstateret, at din bil lider en mangel bliver næste skridt, hvem der så skal betale for at få mangelen udbedret. Det er nemlig ikke alle mangler, som vil blive betragtet som en juridisk mangel, som sælger skal betale for udbedringen af.  Man kan ikke slutte direkte fra at fordi, bilen lider af en mangel, så skal sælger også betale for udbedringen.

Aftalen og oplysninger i forbindelse med købet.

Hvad der er aftalt mellem køber og sælger, vil som udgangspunkt være bestemmende for, om der kan antages at være en mangel. Herudover vil de øvrige oplysninger, som sælger har givet i forbindelse med købet , være afgørende elementer i mangelvurderingen. Oplysninger til brug herfor kan f.eks. fremgå af en annonce på nettet, i et bilmagasin, en salgsopstilling hos en forhandler, i en brochure eller hvad sælger fortæller om bilen. Kan der ikke udledes noget heraf, skal bilen være af en ringere beskaffenhed, end man ellers vil kunne forvente, før sælger vil være ansvarlig.

En brugt bil er brugt
En brugt bil er som ordet siger brugt, og den omstændighed er man nødt til at holde sig for øje. Bilens alder og antal kørte kilometer og type vil blandt andet være afgørende i relation til, hvad man kan forlange. Forventelige fejl og almindelig slitage for en bil, som f.eks. er 10 år gammel og har kørt 170.000 kilometer, er således ikke en mangel. Prisen, som man har givet for bilen, kan ligeledes være af betydning for bedømmelsen.

Åbenlyse mangler
Fejl eller mangler, som køber opdager, når han ser bilen eller kører en prøvetur, er ikke mangler, som man efterfølgende kan gøre sælger ansvarlig for. Det samme gælder for fejl, som køber burde have opdaget ved en undersøgelse af bilen.
Vi oplever, at nogle mennesker via en annonce på nettet indgår en købsaftale uden at se på bilen. Her løber man som køber en betydelig risiko, idet man ikke kan gøre sælger ansvarlig for mangler, man kunne eller burde have opdaget.

Sælgers oplysningspligt

Sælger skal loyalt oplyse om de fejl og mangler ved bilen han kender eller burde kende til. Mangler, som sælger burde kende til, er f.eks. en mangel, som sælger ikke kunne undgå at opdage eller lægge mærke til ved sit almindelige brug. Undlader eller fortier sælger at oplyse om de fejl og mangler, han kender til, og har disse haft betydning i forhold til købers vurdering af, hvorvidt han ville købe bilen, kan det medføre, at sælger gøres ansvarlig.

Har sælger ligefrem mod bedre vidende fortiet eller givet køber urigtige oplysninger om forhold ved bilen, som han måtte gå ud fra køber ville lægge vægt på, og som køber ikke selv har konstateret ved sin undersøgelse af bilen, vil sælger være ansvarlig.

Fejl begået af sælger eller sælgers folk

Har sælger selv foretaget reparationer eller ændringer af bilen, så er det sælgers ansvar, at arbejdet også er udført fagmæssigt korrekt og forsvarligt. Er bilen købt hos en forhandler, og er det sælgers folk, der har udført arbejdet gælder det samme. Viser det sig, at manglen f.eks. skyldes en forkert montering af en reservedel eller ekstraudstyr, vil sælger kunne gøres ansvarlig for manglen.
 
”Solgt som den er og forefindes” og ”købt som beset”

Har en sælger taget forbehold eller lavet en ansvarsfraskrivelse, vil det være et element ved mangelbedømmelsen. Indholdet af et forbehold eller en ansvarsfraskrivelse vil blive fastlagt ved en fortolkning heraf. Helt generelle forbehold som f.eks. ”solgt som den er og forefindes”, ”købt som beset” eller ”uden ansvar for fejl og mangler” kan ikke gøres gældende i et forbrugerkøb. Dette følger direkte af Købeloven. Der er tale om et forbrugerkøb, når bilen er købt hos en forhandler af en privat.

I et køb mellem to private også kaldet et civilkøb kan forbehold som ovenfor som udgangspunkt godt gøres gældende overfor køber. De tillægges dog ikke betydning, hvis sælger tilsidesætter sin oplysningspligt, har handler svigagtigt f.eks. ved at have forsøgt at skjule fejl ved bilen, og som udgangspunkt heller ikke, hvis der er tale om en skjult mangel, som end ikke kunne være opdaget af køber ved en undersøgelse af bilen.
Sælger kan derimod godt tage konkrete forbehold overfor bestemte ting, og sådanne forbehold vil blive tillagt mere vidtgående virkninger.

Køber man bil hos en forhandler, bør man være opmærksom på sælgers almindelige salgs- og leveringsbetingelser og læse disse grundigt igennem. Disse findes som regel på bagsiden af en slutseddel og indeholder sædvanligvis begrænsninger af sælgers ansvar.
Derudover kan der være forskellige begrænsninger i bilens instruktionsbog eller servicebog. De kan dog som regel ikke afskære køber fra rettigheder, som følger af Købeloven.

Garantier
I det omfang, sælger har afgivet en garanti, indestår han for, at bilen er mangelsfri. Dette kræver dog, at det konkret fremgår af garantien. Du bør derfor stille krav til garantiens indhold således, at den ikke blot er en generel garanti mod mangler, idet du således skal bevise, at der er tale om en mangel ved bilen. Gives der derimod en mere præcis garanti f.eks. motorproblemer, rust, aircondition mv. Man skal være varsom med indskrænkede garantier, hvor der f.eks. kun ydes en garanti på 50 %. 100 % garantier er altid at foretrække, også selvom den eksempelvis kun ydes for en kortere periode.

Hvornår skal mangel være til stede
Det er ikke uden betydning for mangelbedømmelsen, hvornår manglen kan antages at være til stede. Manglen skal have været til stede på det tidspunkt køber fik leveret bilen. Dette betyder ikke, at sælger er uden ansvar, blot fordi manglen først viser sig efter leveringstidspunktet. Sælger vil også være ansvarlig for såkaldte skjulte mangler. Det afgørende er, hvorvidt manglen eller årsagen hertil rent faktisk var til stede, da køber fik bilen udleveret.

Hvem skal bevise, at bilen lider af en mangel?
Når man stiller spørgsmålet, hvem der skal bevise en mangel, taler man i juridisk sprogbrug om, hvem der har bevisbyrden. Det er som udgangspunkt altid køber, som i første omgang skal bevise, at bilen lider af en mangel.

Med virkning fra 1. januar 2002 trådte der væsentlige ændringer af Købelovens regler om forbrugerkøb i kraft. Der blev blandt andet indført en formodningsregel vedrørende, hvornår en mangel kan antages at være til stede. Denne formodningsregel går ud på at hvis der viser sig en mangel inden for de første 6 måneder efter levering, formodes manglen at have været til stede på dette tidspunkt. Såfremt formodningsreglen finder anvendelse, vil det således være sælger, som skal bevise, at manglen ikke var til stede på tidspunktet for leveringen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne formodningsregel ikke finder anvendelse i civilkøb, altså en handel mellem to private.

Ovennævnte formodningsregel fritager dog ikke køber for at bevise, at der er tale om en mangel, og at sælger er ansvarlig for denne. Om der er tale om en mangel, som sælger er ansvarlig for, afhænger således forsat af, hvorvidt køber kan bevise, at der foreligger en kvalitetsafvigelse ud fra en konkret vurdering, herunder f.eks. hvor gammel bilen er, kilometertallet, oplysninger, som sælger har givet samt de øvrige omstændigheder i forbindelse med købet.

Det er vores erfaring, at mange, når de har problemer med deres bil, kører den hen på det lokale værksted for at få den lavet, hvilket er ganske naturligt, særligt hvis man har købt bilen i Jylland og selv bor på Sjælland. I relation til spørgsmålet om bevis skal man dog passe på hermed.

Hvis man blot får konstateret, at bilen lider af en mangel og hvilken mangel der er tale om, vil det ikke give problemer. Får man derimod også udbedret manglen, kan der opstå bevismæssige problemer, hvis sælger efterfølgende afviser at betale for udbedringen. Køber kan i denne situation have vanskeligt ved at bevise, at bilen konkret også havde den pågældende mangel, da den jo nu er udbedret.

Er køber og sælger uenige om, hvorvidt der er tale om en mangel ved bilen, vil køber skulle bevise manglen ved et syn og skøn foretaget af en af parterne uafhængig sagkyndig tredjemand. Syn og skøn skal udmeldes af domstolene og dette vil man som udgangspunkt være afskåret fra, hvis den mangel skønsmanden skal undersøge er udbedret.

Derudover vil man have afskåret sælger fra at afhjælpe manglen, men da dette har relation til spørgsmålet om, hvilke mangelbeføjelser, køber har i forbindelse med konstaterede mangler, kan du læse nærmere herom i artiklen ”Når bilen lider af en mangel”.

Der er omkostninger forbundet med et syn og skøn, og man bør derfor af omkostningsmæssige hensyn, hvis man er forbruger i stedet overveje muligheden for at klage til Forbrugerklagenævnet. Forbrugerklagenævnet kan behandle klager over biler indtil en værdi af 100.000 kr.

Hvad siger Købeloven om mangler?

Der foreligger en mangel ved salgsgenstanden, hvis

1.    genstanden ikke svarer til den betegnelse, hvorunder den er solgt, eller sælgeren i øvrigt ved købets afslutning har givet urigtige eller vildledende oplysninger, medmindre disse ikke kan antages at have haft betydning for køberens bedømmelse af genstanden,

2.    sælgeren eller et tidligere salgsled har givet oplysninger som nævnt i nr. 1 på varens indpakning, i annoncer eller i andre meddelelser, der er beregnet til at komme til almenhedens eller køberens kundskab,

3.    sælgeren har forsømt at give køberen oplysning om forhold, der har haft betydning for køberens bedømmelse af genstanden, og som sælgeren kendte eller burde kende, eller

4.    genstanden i øvrigt er af anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den ifølge aftalen og de foreliggende omstændigheder skulle være, herunder hvis kravene i § 75 a ikke er opfyldt.

Bemærk
Denne artikel er ikke ment som en udtømmelig gennemgang af købsaftaler, hvornår der foreligger en mangel ved en brugt bil eller en gennemgang af købers mangelbeføjelser, og der kan være andre forhold end de nævnte, du bør være opmærksom på. Den kan derfor ikke erstatte behovet for juridisk rådgivning i en konkret sag.

Link: www.maare-advokater.dk


BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.

Nyhedsbrev

Nyt fra Bilpriser.dk

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag


Siden 1999 har Bilpriser.dk været danmarks førende kilde til vurdering af brugte biler. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning, bilbranchens uafhængige værktøj til bilvurdering.