Handelsguide - Bilpriser.dk

Absolut reklamationsfrist

Som bilkøber har man såkaldte "mangelbeføjelser", når handlen går skævt.

Af advokaterne Michael Maare og Rune Moefelt, Maare Advokataktieselskab.

Købers mangelbeføjelser
Har man som køber konstateret, at bilen lider af en mangel, og man mener, at sælger er ansvarlig bliver det næste spørgsmål, hvad man kan gøre gældende overfor sælger. Juridisk taler om man om hvilke mangelbeføjelser, man har som køber, når sælger ikke har leveret en kontraktmæssig ydelse. Denne artikel behandler, hvilke mangelbeføjelser man som køber har overfor sælger, og hvordan man skal gøre dem gældende.
Artiklen giver ikke en udtømmende beskrivelse eller redegørelse for købers mangelbeføjelser, men angiver alene korte hovedpunkter. Den kan derfor ikke erstatte juridisk rådgivning i den konkrete situation.

Reklamation
Som køber skal man reklamere overfor sælger, når man mener at sælger er ansvarlig for den konstaterede mangel. Sælger skal kunne vide, at man mener, han er ansvarlig, og han skal gøres opmærksom på hvilken mangelbeføjelse, man agter at gøre gældende i den anledning. Reklamation skal dette ske inden for visse frister.

Det er ikke nærmere angivet i Købeloven, hvor lang fristen er, og der er forskel på om bilen er købt hos en forhandler eller hos en privat. I forbrugerkøb, altså når bilen er købt hos en forhandler, følger det dog af Købeloven, at en reklamation inden for 2 måneder efter at køber opdagede eller burde have opdaget manglen, altid er rettidig. Reklamerer man ikke inden for fristen, risikerer man at miste sit krav. Det vil dog være for omfangsrigt at redegøre nærmere for reklamationsfristens længde i denne artikel.

Få at undgå problemer i forhold til reklamationsfristen anbefales det derfor, at man reklamerer med det samme, så snart man har opdaget manglen. Det er vores erfaring at mange henvender sig til sælger telefonisk og efterfølgende kan parterne have svært ved at huske, hvad der nærmere blev aftalt, og det er naturligvis også vanskeligt at bevise. Man bør derfor altid reklamere skriftligt, hvor man beskriver, hvilke mangler der er tale om, og man kan med fordel få sælger til at kvittere for modtagelsen eller sende et anbefalet brev.

Absolut reklamationsfrist
Det følger af Købeloven, at køber inden 2 år efter salgsgenstandens overgivelse skal meddele sælger, at han vil påberåbe sig en mangel. Der gælder således en absolut reklamationsfrist, og er fristen udløbet, kan man ikke som køber gøre krav gældende overfor sælger, med mindre sælger har givet en garanti, der løber ud over de to år, eller sælger har handlet i strid med almindelig hæderlighed. Som nævnt i artiklen ”Købsaftalen” gælder der ingen garanti efter Købeloven. En garanti skal særskilt aftales med sælger.

Ophævelse af købet
Man kan som køber hæve købet, men da dette er en ganske indgribende disposition forudsætter det, at manglen er væsentlig. Hvorvidt en mangel er væsentlig, afhænger af en helt konkret vurdering i forhold til det enkelte køb, parternes aftale, sælgers oplysninger, omstændighederne i forbindelse med købet, købers tilkendegivelser og den konkrete mangel. Det er ikke muligt at opstille en facitliste således, at man kan slutte fra at fordi, der er tale om en bestemt mangel ved bilen, så er den også væsentlig, og man kan hæve købet.

Afhjælpning
Tilbyder sælger at afhjælpe manglen, er køber som udgangspunkt nødsaget til at lade sig nøje hermed, og i forbrugerkøb følger det direkte af Købeloven, at køber i denne situation afskæres fra at hæve købet, kræve et afslag i købesummen eller omlevering. Ved køb mellem private vil sælger også kunne benytte sig af muligheden for afhjælpning.
Købers mulighed for at kunne kræve erstatning berøres ikke af, at sælger tilbyder at afhjælpe manglen.

Sælgers tilbud om afhjælpning skal opfyldes inden rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for køber. Ved afgørelse af, om afhjælpning sker indenfor rimelig tid, lægges der vægt på manglens beskaffenhed og købers behov for bilen, samt om sælger stiller en lånebil til rådighed for køber. Købers behov for bilen vil dog i de fleste tilfælde kunne afbødes ved at køber kan tage offentlige transportmidler.

Man er som køber ikke forpligtiget til at affinde sig med at sælgers forsøg på afhjælpning mislykkes gang på gang. Hvor mange afhjælpningsforsøg sælger har, vil afhænge af en konkret vurdering, hvor man blandt andet lægger vægt på, om der er tale om en mangel, som let kan konstateres og udbedres eller, om det er en teknisk vanskelig og kompliceret mangel, som måske endda er vanskelig for sælger af lokaliserer. Drejer det sig om samme mangel, som sælger forsøger at udbedre, indsnævres antallet af afhjælpningsforsøg.

I forbrugerkøb kan sælger ved at foretage afhjælpning som nævnt afskære købers andre misligholdelsesbeføjelser. Har køber indleveret bilen på det lokale værksted og fået udbedret manglen, vil man få vanskeligt ved at rette et krav på betaling af regningen for udbedringen overfor sælger, idet man jo derved har afskåret sælger fra at benytte sig af sin afhjælpningsret. Man skal derfor altid først reklamere overfor sælger.

Afslag i prisen
Denne mangelbeføjelse forudsætter, at der foreligger en mangel og at den er værdiforringende. Det er ikke som ved ophævelse en betingelse, at manglen er væsentlig. Afslaget, som kan kræves, er ikke pr. definition størrelsesmæssigt det samme, som det tab køber har lidt.

Afslaget er forholdsmæssigt og det betyder, at det beregnes i forhold til bilens værdi uden manglen og svarer til den procentvise forringelse. Er værdien af bilen uden manglen f.eks. 10 % lavere end med manglen, udgør afslaget 10 %. Afslaget skal sættes i forhold til den pris køber har givet for bilen. Har køber fået rabat og f.eks. kun givet 100.000 kr. for bilen vil afslaget udgøre 10.000 kr.

Anvendelse af denne mangelbeføjelse forudsætter, at køber kan bevise værdien af bilen med og uden mangel, idet man ikke kan gå ud fra at købesum og udbedringsomkostninger kan overføres direkte.

Erstatning

Såfremt køber har lidt et tab som følge af en mangel, kan dette kræves erstattet af sælger.

Bemærk
Denne artikel er ikke ment som en udtømmelig gennemgang af købers magelbeføjelser i anledning af, at en bil er behæftet med en mangel, og der kan være andre forhold end de nævnte, du bør være opmærksom på. Den kan derfor ikke erstatte behovet for juridisk rådgivning i en konkret sag.

Link: www.maare-advokater.dk


BILPRISER.DK'S NYHEDSBREV

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag.

Nyhedsbrev

Nyt fra Bilpriser.dk

Sidste nyt om biler på e-mail hver fredag


Siden 1999 har Bilpriser.dk været danmarks førende kilde til vurdering af brugte biler. Alle vurderinger er baseret på BilpriserPro Prisberegning, bilbranchens uafhængige værktøj til bilvurdering.